Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt en bewaakt uw belangen als cliënt van Vitaal Thuiszorg. Via de cliëntenraad heeft u medezeggenschap in ons beleid. Voor de cliëntenraad staat het belang van cliënten van Vitaal Thuiszorg altijd voorop. Daarom stimuleert de cliëntenraad ook steeds een goede afstemming van de zorg- en dienstverlening op uw wensen en eisen. De cliëntenraad let dus op de kwaliteit van het complete aanbod aan zorg en diensten dat Vitaal Thuiszorg biedt. De cliëntenraad is daarom ook nauw betrokken bij kwaliteitsonderzoek en allerlei activiteiten en projecten die de kwaliteit kunnen verbeteren.

Officiële adviezen

De cliëntenraad onderhoudt contacten met de directie van Vitaal Thuiszorg en brengt zij de officiële adviezen uit. Mogelijke onderwerpen waarover een cliëntenraad advies kan uitbrengen zijn:

  • klachtafhandeling
  • kwaliteitsbeleid
  • samenwerkings- of fusieplannen

Hoe houd de cliëntenraad contact met de cliënten?

De cliëntenraad onderhoudt structureel contact met de cliënten door middel van enquêtes, klankbordgroepen en cliëntpanels. Ook heeft de cliëntenraad contact met regionale patiënten- en consumentenplatforms, met het Landelijk Overlegorgaan Cliëntenraad en met cliëntenraden van andere instellingen. Zo krijgt de cliëntenraad een goed beeld van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening en hoe deze kan worden verbeterd.

Hoe werkt een cliëntenraad?

De cliëntenraad bestaat uit leden die in het werkgebied van Vitaal Thuiszorg wonen. Gewoonlijk vier keer per jaar komen zij bijeen om te vergaderen. Bovendien overlegt de cliëntenraad met de directie van Vitaal Thuiszorg, met de verschillende zorgmanagers en met andere deskundigen.

Wettelijke verplichting

In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) is vastgelegd dat, in dit geval, Vitaal Thuiszorg wettelijk verplicht is om één cliëntenraad in te stellen en bij hen advies in te winnen over onderwerpen die direct invloed hebben op de zorg- en dienstverlening. De wetgever geeft de cliëntenraad dus een aantal wettelijke instrumenten om de medezeggenschap daadwerkelijk vorm te kunnen geven. Denkt u bijvoorbeeld aan het kwaliteitsbeleid en het goed omgaan met klachten.

De cliëntenraad bespreekt financiële en organisatorische zaken met Vitaal Thuiszorg en praten mee over de vaststelling van de begroting en de jaarrekening. Ook als er eventuele samenwerkings- of fusieplannen met andere organisaties bestaan, wordt de cliëntenraad bij zo´n proces vanaf het begin betrokken. De cliëntenraad kan ook ongevraagd advies uitbrengen.

Contact

Heeft u vragen aan of suggesties voor de cliëntenraad, dan kunt u die schriftelijk of per mail doorgeven. Wij zullen er dan voor zorgen dat uw bericht bij de cliëntenraad terechtkomt.

Vitaal Thuiszorg
t.a.v. de cliëntenraad
Aalsbergen 11
6942 SE Didam

clientenraad@vitaalthuiszorg.nl

Vitaal Thuiszorg