Organisatie

 • A A A
 • Vitaal Thuiszorg hecht waarde aan kwaliteit, veiligheid en professionaliteit. Daarom hecht de organisatie waarde aan het investeren in haar medewerkers door middel van scholing, faciliteren en ondersteunen daar waar nodig. Want als het goed gaat met de medewerkers, dan komt dat ten goede van de zorg.

  Wij richten ons op een hoge klanttevredenheid, waarbij wij ons als lerende organisatie opstellen. Tijden veranderen en Vitaal Thuiszorg verandert mee en kijkt vooruit naar ontwikkelingen die ontstaan. Wij zijn een dienstverlenende organisatie die de wensen en behoeften van cliënten als drijfveer voor de zorgverlening zien.

  Kernwaarden

  De kernwaarden van Vitaal Thuiszorg zijn:

  Professioneel: onze medewerkers zijn geschoold, bevoegd en bekwaam en werken volgens de landelijk geldende richtlijnen. Onze administratie is goed ingespeeld op ontwikkelingen en daarmee up to date en ondersteunend naar de cliënt én de medewerker.

  Betrouwbaar: We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. Openheid en daadkracht zit in ons DNA.

  Klantvriendelijk: Wij kennen geen kastjes en muren, uw vraag of wens wordt gehoord en waar mogelijk beantwoord. (mede)Zeggenschap van zowel de cliënt als de medewerkers zijn belangrijk voor ons. Dit komt ook in het zorgplan tot zijn recht.

  Compassie: Vitaal Thuiszorg gelooft in betrokken en warme zorg, waarin ieder mens als uniek wordt gezien en autonoom is in hetgeen hij zij wil en kan. Daar is ruim aandacht voor bij het samen opstellen van het zorgleefplan en het betrekken van naasten.

  WTZI erkend

  Vitaal Thuiszorg is een WTZI erkende instelling en is contractpartner van alle zorgverzekeraars, de regionale zorgkantoren Menzis en het Zilveren Kruis en een groot aantal gemeenten. Vanuit deze contracten levert Vitaal Thuiszorg huishoudelijke hulp, begeleiding, verpleging en verzorging. Daarnaast is Vitaal Thuiszorg HKZ gecertificeerd en voldoet daarmee aan de gestelde kwaliteitseisen.

  Governance Code

  Vitaal Thuiszorg onderschrijft de Zorgbrede Governance Code en heeft deze gewaarborgd in haar statuten.

  Vitaal Thuiszorg heeft een Raad van Toezicht die toezicht houdt op het functioneren van de organisatie en haar bestuurders op het gebied van onder andere financiën, organisatiestructuur, werkgeverschap, naleving Zorgbrede Governance Code  en de kwaliteit van de dienstverlening van Vitaal Thuiszorg.

  De jaarstukken worden jaarlijks gepubliceerd op jaarverslagen Zorg en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. De jaarstukken zijn de afgelopen jaren voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven door Kroese Wevers Audit te Doetinchem.

  Vitaal Thuiszorg houdt zich aan de Wet Normering Topinkomens.

  De Raad van Commissarissen bestaat uit:
  dhr. P.H. Heikoop
  Dhr. E. van Drumpt (voorzitter)
  Drs. K.C.A. van Engelenburg

  Het dagelijks bestuur ligt in handen van de directie/Raad van Bestuur, welke sinds 2015 bestaat uit:
  Mw. E. Hoekzema

  Cliëntenraad

  De cliëntenraad behartigt en bewaakt uw belangen als cliënt van Vitaal Thuiszorg. Via de cliëntenraad heeft u medezeggenschap in ons beleid. Voor de cliëntenraad staat het belang van cliënten van Vitaal Thuiszorg altijd voorop. Daarom stimuleert de cliëntenraad ook steeds een goede afstemming van de zorg- en dienstverlening op uw wensen en eisen. De cliëntenraad let dus op de kwaliteit van het complete aanbod aan zorg en diensten dat Vitaal Thuiszorg biedt. De cliëntenraad is daarom ook nauw betrokken bij kwaliteitsonderzoek en allerlei activiteiten en projecten die de kwaliteit kunnen verbeteren.

  Officiële adviezen

  De cliëntenraad onderhoudt contacten met de directie van Vitaal Thuiszorg en brengt zij de officiële adviezen uit. Mogelijke onderwerpen waarover een cliëntenraad advies kan uitbrengen zijn:

  • klachtafhandeling
  • kwaliteitsbeleid
  • samenwerkings- of fusieplannen

  Hoe houd de cliëntenraad contact met de cliënten?

  De cliëntenraad onderhoudt structureel contact met de cliënten door middel van enquêtes, klankbordgroepen en cliëntpanels. Ook heeft de cliëntenraad contact met regionale patiënten- en consumentenplatforms, met het Landelijk Overlegorgaan Cliëntenraad en met cliëntenraden van andere instellingen. Zo krijgt de cliëntenraad een goed beeld van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening en hoe deze kan worden verbeterd.

  Hoe werkt een cliëntenraad?

  De cliëntenraad bestaat uit leden die in het werkgebied van Vitaal Thuiszorg wonen. Gewoonlijk vier keer per jaar komen zij bijeen om te vergaderen. Bovendien overlegt de cliëntenraad met de directie van Vitaal Thuiszorg, met de verschillende zorgmanagers en met andere deskundigen.

  Wettelijke verplichting

  In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) is vastgelegd dat, in dit geval, Vitaal Thuiszorg wettelijk verplicht is om één cliëntenraad in te stellen en bij hen advies in te winnen over onderwerpen die direct invloed hebben op de zorg- en dienstverlening. De wetgever geeft de cliëntenraad dus een aantal wettelijke instrumenten om de medezeggenschap daadwerkelijk vorm te kunnen geven. Denkt u bijvoorbeeld aan het kwaliteitsbeleid en het goed omgaan met klachten.

  De cliëntenraad bespreekt financiële en organisatorische zaken met Vitaal Thuiszorg en praten mee over de vaststelling van de begroting en de jaarrekening. Ook als er eventuele samenwerkings- of fusieplannen met andere organisaties bestaan, wordt de cliëntenraad bij zo´n proces vanaf het begin betrokken. De cliëntenraad kan ook ongevraagd advies uitbrengen.

  Contact

  Heeft u vragen aan of suggesties voor de cliëntenraad, dan kunt u die schriftelijk of per mail doorgeven. Wij zullen er dan voor zorgen dat uw bericht bij de cliëntenraad terechtkomt.

  Vitaal Thuiszorg
  t.a.v. de cliëntenraad
  Aalsbergen 11
  6942 SE Didam
  clientenraad@vitaalthuiszorg.nl

  Klokkenluidersregeling

  Vitaal thuiszorg hanteert de klokkenluidersregeling zoals die door de BOZ (Brancheorganisaties zorg) is gedefinieerd. De regeling is hier te vinden.

  Voor meer informatie over de regeling of over het doen van een melding kun je contact opnemen met een vertrouwenspersoon van Vitaal thuiszorg. Stuur daarvoor een mail naar vertrouwenspersoon@vitaalthuiszorg.nl