Klachtenregeling

 • A A A
 • Wij zijn pas tevreden als u dat bent, want Vitaal Thuiszorg wil zoveel mogelijk de wensen van haar cliënten in het middelpunt stellen. Als u desondanks niet tevreden bent over onze zorg-, hulp- of dienstverlening, dan horen we dat graag van u. Uw reactie biedt ons de mogelijkheid om te leren, iets te herstellen of te verbeteren. En dat komt ten goede aan u en al onze cliënten.

  Interne/informele klachtenprocedure

  Vitaal Thuiszorg hanteert daarom een klachtenbeleid met betrekking tot klachten van cliënten of klagers waarbij het streven is om klachten zoveel mogelijk door middel van bemiddeling tussen u en onze medewerker(s) op te lossen. Dit noemen we de interne/informele klachtenprocedure. Deze procedure begint met een gesprek met de zorgcoördinator van uw regiokantoor. Als dit gesprek niet het gewenste resultaat voor u geeft kunt u een klachtenformulier indienen dat wordt behandelt door de interne klachtenfunctionaris van Vitaal thuiszorg. Dit formulier vindt u hier om online in te vullen of kunt u hier downloaden als bestand. Het geprinte en ingevulde formulier kunt u sturen naar:

  Vitaal Thuiszorg
  t.a.v. M. Hiele, klachtenfunctionaris
  Aalsbergen 11
  6942 SE Didam

  Vertrouwelijk en zorgvuldig

  De klachtenfunctionaris zal vertrouwelijk met uw gegevens omgaan en zorgvuldig naar uw klacht kijken. De functionaris zal u en de betrokken medewerkers van Vitaal thuiszorg horen en u schriftelijk op de hoogte stellen van het advies dat ze zal uitbrengen aan de medewerkers en directie van Vitaal thuiszorg. Dit alles om de werkwijze van Vitaal thuiszorg zodanig aan te passen dat de zorg zoveel mogelijk aan uw wensen voldoet en om de gerezen problemen op te lossen.

  • De reactie termijn na ontvangst van uw klacht bedraagt maximaal 6 weken.
  • Indien u wilt dat de klacht niet aan de zorgverlener wordt gemeld moet u dat expliciet benoemen in de melding.

  Onafhankelijke geschillencommissie

  Bent u toch nog niet voldoende tevreden, dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de onafhankelijke Geschillencommissie. Dit noemen we de formele klachtenprocedure. Vitaal thuiszorg is aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg. (https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten)  De werking van deze procedure wordt u uitgelegd als bij evaluatie van de afhandeling van de informele procedure blijkt dat de genomen maatregelen niet het gewenste resultaat hebben.

  Wet kwaliteit Klachten en geschillen in de zorg

  Vanaf 1 januari 2017 is de Wet Kwaliteit Klachten en geschillen in de Zorg van toepassing, zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/inhoud/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg voor meer informatie. Het klachten en kwaliteitsbeleid van Vitaal Thuiszorg is hier te lezen.

  Klachten in het kader van de Wet Zorg en Dwang

  De KCOZ behandelt uitsluitend klachten over onvrijwillige zorg die op basis van de Wet zorg en dwang wordt verleend. De KCOZ is er niet voor andere (Wkkgz-)klachten. De Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ) is ingericht door Actiz in samenwerking met het LOC en is te bereiken vanaf 2020 via de website: http://www.kcoz.nl/

  Klachten jaarverslag 2019:

  In 2019 ontvingen wij vier klachten over de zorgverlening, dit gaat over de huishoudelijke ondersteuning en verpleging en verzorging. Eén van deze klachten is voorgelegd aan de geschillencommissie en ongegrond verklaard. De overige drie klachten zijn door de klachtenfunctionaris opgepakt en naar tevredenheid afgehandeld.

  Klachten jaarverslag 2020:

  In 2020 zijn er 4 klachten binnengekomen, welke allen naar tevredenheid zijn opgelost. Vitaal Thuiszorg streeft ernaar laagdrempelig benaderbaar te zijn, ook wanneer iets niet goed gaat. Dit leidt tot een minimum aantal klachten. De klachten die binnengekomen zijn bij de klachtenfunctionaris zijn besproken met de directie. Het betrof tweemaal een klacht over de invulling van uren en ging 2 keer over onheuse bejegening.